สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Account Executive

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1. นำเสนอขายมีเดียต่างๆ ของบริษัททั้ง Online, Offline และ Event รวมถึงนำเสนอไอเดีย Special Project ต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า
  2. ดูแลจัดทำ Proposal เพื่อเสนอขายลูกค้า
  3. ทำหน้าที่บรีฟหรือสรุปไอเดีย ความต้องการของลูกค้าให้กับฝ่ายต่างๆ
  4. ดูแลและประสานงานรายละเอียดต่างๆกับลูกค้า
  5. ประสานงานกับทีมงาน ควบคุม Timeline การทำงาน ให้เป็นไปตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า
  6.ช่วยเหลือให้คำแนะนำกับทีมงานภายในที่คิดงาน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนนำเสนอลูกค้า
  7. คิดและนำเสนองานใหม่ๆของบริษัทให้ลูกค้าของบริษัทอยู่เสมอ
  8.ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เชื่อมประสานงานระหว่างฝ่าย Production ฝ่าย Marketing และลูกค้า
  9. ต้องทำความเข้าใจ และมีความรู้ ในทุก Content ทุก Event ทุก Special Project ของบริษัท เพื่อสามารถอธิบายและนำเสนอขายลูกค้า
  ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และน่าสนใจ
  10.ต้องเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานหรือบริษัทที่กำลังต้องการใช้สื่อโฆษณาสินค้า โดยจะต้องหาช่องทางในการเข้าไปเจรจากับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ
  และสามารถอนุมัติชิ้นงานนั้นให้ได้
  11.เป็นตัวกลางในการเจรจาและแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้าและทีมฝ่ายผลิตในบริษัท เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดทั้งสองฝ่ายให้ได้

คุณสมบัติ

 • 1. วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
  3. ทักษะการสื่อสารและเจรจรที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  4. มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านการบริการลูกค้า
  5. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ (Teamwork)
  6. เป็น Music Lover
  7. ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรือดูแลลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้