สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Product Sourcing Specialist

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1.จัดหา Supplier ให้ตรงกับโจทย์สินค้าที่ต้องการ และได้ตามเวลาที่กำหนด
  2.ควบคุมการลดต้นทุนค่าผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในด้านวัตถุดิบ หาแหล่งวัตถุดิบที่มี
  คุณภาพดี
  3.จัดทำเอกสารสั่งซื้อ (PO/ PR) ด้วยระบบ BC
  4.ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนเข้าคลังทุกครั้ง
  5.ตรวจสอบการวางบิล และการเบิกจ่าย Supplier

คุณสมบัติ

 • 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ เช่น Word, Excel
  3.ทักษะการวางแผนงาน ประสานงาน และการติดตามงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบ
  สินค้าหรือบริการให้องค์กรได้ตามข้อกำหนด
  4.มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  5.ความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร และรายละเอียดการสั่งผลิตสินค้าให้ตรงตาม
  concept ที่วางไว้
  6.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้