สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Project Manager (GDH)

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - รับสรุปงานจากลูกค้า, หัวหน้าทีม และนำสรุปที่ได้มาประชุมหารือร่วมกับทีมงาน เพื่อจัดทำแผนการทำงาน
  - บริหารจัดการงบประมาณการสื่อสารการตลาดให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  - ร่วมคิดและวางแผนงานในแต่ละโปรเจ็ค และควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่เริ่มไปจนจบโปรเจ็ค
  -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • - อายุ 27-35 ปี
  - ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,การสื่อสารการตลาด,บริหารธุรกิจและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการหรือด้านการสื่อสารการตลาด 5 ปีขึ้นไป
  - เป็นนักจัดการที่ดี สนุกกับการแก้ปัญหา
  - บุคลิกภาพดี มีทักษะและไหวพริบด้านการสื่อสารและประสานงานดี
  - รับฟังความเห็นของผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้ดี
  - มีความอดทน ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได้ดี
  - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟิก

ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้