สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน โปรเจคต่างๆ
2. วิเคราะห์และติดตามแผนธุรกิจ
3. วิเคราะห์งบการเงิน และ ควบคุมดูแลผลการดำเนินงาน
4. จัดทำประมาณการ และ Review งบประมาณ
5. วิเคราะห์คู่แข่ง

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท คณะบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ ในสาขาบัญชี-การเงิน
3.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
จำนวน 2 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน