สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

นิติกร (GDH)

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1. จัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. การประเมินความเสี่ยงของลิขสิทธิ์ที่จะนำมาใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ / โปรโมท
  3. ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นทางกฎหมาย แนวทางการแก้ไขปัญหา การขออนุญาตงานลิขสิทธิ์ต่างๆ
  4. จดทะเบียนบริษัทและการขออนุญาตกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  5. ติดต่อ ประสานงานกับองค์กรภายนอก หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  - มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย และการจัดทำนิติกรรมสัญญา อย่างน้อย 2 ปี
  - มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เกี่ยวกับภาพยนตร์ ลิขสิทธิ์
  - มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ แก้ไข ร่าง จัดทำสัญญา รวมทั้งเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
  - มีความรู้การด้านจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ การขอใบอนุญาตต่างๆ
  - สามารถให้คำปรึกษา แนวทางแก้ไข และให้ความเห็นทางกฎหมายกับฝ่ายต่างๆ
  - สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก, หน่วยงานราชการ และสำนักงานกฎหมายภายนอกได้
  - มีความรับผิดชอบ จัดการงานอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีจริยธรรมในการทำงาน
  - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ถ้ามี)
  - หากมีใบอนุญาตการเป็นทนายความ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้