สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลรับผิดชอบการออกแบบ พัฒนาระบบ Mobile Payment Channel เช่น SMS/WAP/IVR/USSD สำหรับบริการในปัจจุบันและอนาคต
2. ดูแลรับผิดชอบการออกแบบ พัฒนาระบบ SMS BROADCAST, Frontend เพื่อรองรับบริการของธุรกิจเพลง เช่น SMS , DOWNLOAD
3. ร่วมออกระบบฐานข้อมูล ORACLE/MSSQL/MYSQL เพื่อรองรับระบบ Mobile Payment / Subscription ของธุรกิจเพลงในอนาคต
4. สามารถตรวจสอบ แก้ไขปัญหาของระบบงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบได้
5. ให้คำปรึกษาทีมงานในเรื่อง Mobile Payment / Subscription Model สำหรับบริการใหม่ในอนาคต

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย - หญิง
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในสายงาน Java EE application / Java Frameworks
4. มีความรู้ทางโปรแกรม Linux Command / Git , SVN (Version Control) / SQL , PL (Oracle , Mssql , Mysql)
5. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Mobile Payment กับ Operator จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในสายงาน Java EE application / Java Frameworks
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน