สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. พัฒนาดูแลระบบ CMS, Dispatcher, Song Register, VDO register, RPM และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. พัฒนาดูแลระบบ BUFliter และ Dispatcher เพื่อส่งข้อมูลไป Platform ต่างๆ เช่น JOOX, Dailymotion
3. ติดต่อ ประสานงานกับผู้ใช้ระบบ เช่น ติดตามงาน, เก็บรวบรวมความต้องการของระบบ, แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานได้
4. ดูแลการนำเข้าข้อมูล ที่นำไปใช้ในการทำ Sharing RPM เช่น นำเข้าข้อมูล usage log, income log

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป ในสายงาน PHP
2. มีความรู้ทางโปรแกรม PHP, Frameworks, ใช้ SQL commandsในการสรุปข้อมูล , PL (MSSQL, MYSQL)
3.หากใช้ Jqurey, Node.js, XML, JSON จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ 3 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน