สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.คิดสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อตอบสนองทางการตลาดและการขายของบริษัท
2.จัดทำรูปแบบการนำเสนอ ทั้งในรูปแบบของรายการและกิจกรรม Event ต่าง ๆ
3.นำเสนอกิจกรรมการตลาดตามความคิดสร้างสรรค์กับความต้องการของลูกค้า
4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
5.คิดสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า รวมถึงจัดทำรูปแบบการนำเสนอ ทั้งในรูปแบบของรายการและกิจกรรม Event ต่าง ๆ
6.นำเสนอกิจกรรมการตลาดที่ผสมผสานรูปแบบความคิดสร้างสรรค์กับความต้องการของลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาดและการขายของบริษัท

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย-หญิง
- วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบสูงและสามารถบริหารจัดการระบบการทำงานภายในทีมได้
- รู้จักติดตาม trend เข้าใจ popular culture และสามารถนำสิ่งที่เป็นที่นิยม มาปรับใช้กับการตลาดได้
- รู้จักการวัดผลกับเป้าหมายที่วางไว้ และทำตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสามารถรับความกดดันจากเป้าหมายที่วางไว้ได้
- มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ขยัน สามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้

ประสบการณ์ -
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน