สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดำเนินการ Plan Sport เพื่อโปรโมทรายการของสถานีตามสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. ดำเนินการ Caption เพื่อโปรโมทรายการในแต่ละวันได้ถูกต้อง
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามชิ้นงานที่จะใช้ทำการโปรโมทรายการได้ทันกำหนดระยะเวลา
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือหญิง
2. อายุระหว่าง 25 - 28 ปี
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้อย่างดี
4. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี (หรือตามความสามารถ)
5. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
6. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

ประสบการณ์ 0-1 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน