สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

• งานเบิก คืน ยืม โอน ทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อหมุนเวียนใช้งานภายในกลุ่มบริษัท
• งานบริหารจัดการระบบทรัพย์สินบน SAP เช่น งานฐานข้อมูล, เลขที่ทรัพย์สิน, สถานที่ตั้ง, ผู้ครอบครอง ฯลฯ
• งานตรวจรับทรัพย์สินจัดซื้อใหม่
• งานขายทรัพย์สินเก่า ชำรุด ไม่ได้ใช้งาน (บุคคลภายนอก)
• งานจัดเก็บทรัพย์สิน กรณีปิดกิจการ (กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)
• งานส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานต่างๆ
• งานตรวจนับทรัพย์สินประจำปี
• งานปรับปรุงสถานที่ทำงานใหม่ เช่น การหมุนเวียนทรัพย์สินเก่าเพื่อนำมาใช้งานใหม่
• งานประสานงานการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน
• งานจัดเตรียมพื้นที่, เฟอร์นิเจอร์สำนักงานกรณีจัดตั้งหน่วยงานใหม่ หรือโยกย้ายในพื้นที่

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ 2-3ปีทางด้านบริหารทรัพย์สิน, ธุรการสำนักงาน ในธุรกิจขนาดกลางและใหญ่
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel ได้ดี
• มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ERP / SAP

ประสบการณ์ 2-3 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน