สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

-พัฒนาและทดสอบโปรแกรม
-เขียน User Manual
-รับและแก้ไขปัญหาให้ User
-รายงานผลการปฎิบัติงาน และ เสนอปัญหา พร้อมแนวทางการแก้ไข แก่ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์ 2 – 3 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ Windows application , C#.Net, SQL Server
-ถ้ามีประสบการณ์ในส่วนงานขาย, บัญชี, ลิขสิทธิ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ประสบการณ์ 2-3 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน