NEWSROOM

  • Increase company value by investing in people
    2023-05-03 16:05:19

    งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

    บุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พร้อมด้วย  ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการตรวจสอบ จัดงาน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอทุกประการ โดยได้ทำการถ่ายทอดสดจากห้องออดิทอเรียม อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เมื่อวันก่อน