NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2021-09-02 13:29:39

  อิสร์ – มิกซ์ ศิลปินแกรมมี่ ปลื้ม ได้คัดเลือกรับรางวัลเยาวชนและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2564

  ศิลปินแกรมมี่  อิสร์ - อิสรพงศ์  ดอกยอ  และมิกซ์ - สหภาพ วงศ์ราษฎร์ ได้รับคัดเลือกจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   รับรางวัล  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน   เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564   ซึ่งตรงกับวันที่  20  กันยายนของทุกปี  โดย อิสร์ - อิสรพงศ์   ดอกยอ   ได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน   และมิกซ์ - สหภาพ วงศ์ราษฎร์  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ   สำหรับศิลปินทั้งสองได้รับรางวัลในสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม    และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)   จึงได้เลื่อนกำหนดเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร  เป็นวันที่  20  กันยายน  2565 

  อิสร์ - อิสรพงศ์  ดอกยอ  เปิดเผยว่า

  “ ปลื้มใจมากๆ ครับ  ที่ความตั้งใจดีของเรา  ทั้งการรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างๆ    ในการทำงาน  การดูแลครอบครัว  รวมถึงสังคม  และคนรอบข้าง  ส่งผลให้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในปีนี้   ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้คัดเลือกให้ผมได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้  ในฐานะที่ผมเป็นศิลปินอยู่ในวงการบันเทิง  ผมถือเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน   และทุกๆ คนที่ติดตามผลงานครับ   รางวัลนี้ผมจึงถือเป็นเกียรติประวัติ   และเป็นความภูมิใจให้กับผม  และครอบครัวด้วยครับ ”

  มิกซ์ - สหภาพ วงศ์ราษฎร์ เปิดเผยว่า

  “รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติมากครับ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่มอบรับรางวัลเยาวชนดีเด่นในปีนี้ ซึ่งรางวัลนี้เปรียบเสมือนกำลังใจ   และเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด  ตั้งมั่นในการประพฤติ  และปฏิบัติตัว  ทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน  คนรุ่นใหม่   รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ ที่ถนัดและสนใจ   เพื่อนำมาใช้ประโยชน์  และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมต่อไปครับ”