NEWSROOM

  • Increase company value by investing in people
    2021-03-10 11:46:38

    แกรมมี่-กรีนเวฟ มอบเงินสนับสนุน “โครงการ 77 โรงพยาบาลไฟจากฟ้า"

    อนุทิน  ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    สุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เป็นประธานงาน  “101 วัน จากแสงแรกสู่โรงพยาบาลไฟจากฟ้า”  และรับมอบเงินจำนวน  400,000  บาท  จาก บุษบา  ดาวเรือง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด  (มหาชน)  จากการสนับสนุนของผู้ฟังกรีนเวฟ เพื่อติดตั้ง SOLAR ROOFTOP  ให้  “โครงการ 77 โรงพยาบาลไฟจากฟ้า”  โดยมี ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง  ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์   คมกฤช   ตันตระวาณิชย์     กิตติพงษ์  ภิญโญตระกูล  นายแพทย์สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ   และดีเจกรีนเวฟ  ร่วมงาน  ณ  โรงพยาบาลไทรน้อย  เมื่อวันก่อน