NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2020-09-21 15:21:56

  ศิลปินแกรมมี่เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติยศ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

   เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 101 ราย  โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ   และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 11 สาขา โดยจำแนกเป็นประเภท เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ, กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ,  บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

  โดยในปีนี้ มีศิลปินแกรมมี่ นนน – กรภัทร์ เกิดพันธุ์ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคมและ เต๋า – ภูศิลป์  วารินรักษ์  รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม 

  นนน – กรภัทร์  เกิดพันธุ์  เปิดเผยว่า

  “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับ  ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นในปีนี้  ซึ่งรางวัลนี้เปรียบเสมือนแรงผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคม  และพัฒนาความสามารถของตนเองในด้านต่าง ๆ ที่ถนัดและสนใจ เพื่อนำมาใช้ในการช่วยพัฒนาประเทศชาติครับ ”

  เต๋า – ภูศิลป์  วารินรักษ์  เปิดเผยว่า

  “นับเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจมากๆครับ  รู้สึกปลื้มใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือด้านการศึกษา  เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสังคมได้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติในภายภาคหน้า  และผมเชื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับสังคมและประเทศชาติได้เช่นกันครับ ”