Call Center Business

ธุรกิจบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

  • มีประสบการณ์ทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก จึงได้จัดตั้ง บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด ขึ้นตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 มีประสบการณ์ในการให้บริการระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติ การสื่อสารโดยตรง และเป็นที่ปรึกษามานานมากกว่า 20 ปี
  • สำหรับศูนย์บริการ call center ทรี-อาร์ดีให้ความสำคัญในสามประเด็นหลัก คือ เทคโนโลยี บุคลากร และระเบียบวิธีการต่างๆ สมาชิกในทีมมีประสบการ์ณที่สามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุผลสำเร็จรวมถึงคุณภาพของการให้บริการ
  • ที่ ทรี-อาร์ดี call center มีวิธีการแก้ปัญหาซอฟต์แวร์ในหลายช่องทางที่จะสามารถช่วยให้ตัวแทนของ ทรี-อาร์ดี ดำเนินงานได้ ไม่ได้เป็นเพียงแต่เฉพาะการสนทนาโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการตอบสนองผ่านทางเว็บแชทได้ในทันที รวมถึง SMS MMS E-Brochure และโทรสารได้ตามความต้องการที่เกิดขึ้น
  • จากขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและวิธีการนำเสนอข้อมูลทำให้ ทรี-อาร์ดี ได้รับการอนุมัติจากธนาคารรวมสี่ธนาคารในการใช้บริการของทรี-อาร์ดี
  • ทรี-อาร์ดี มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในพื้นที่บริการบนเครือข่ายทั้ง CRM และCEM กระทั่งการมีส่วนร่วมกับลูกค้ารวมถึงการสร้างแบร์นให้กับลูกค้า