ศิลปินแกรมมี่ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557

Blog Single

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันนี้ (20 กันยายน 2557) เวลา 10.00 น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 พร้อมพระราชทานโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ   ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                                          ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 142   ราย จาก 11 สาขากิจกรรม โดยจำแนกเป็นประเภทเด็กและเยาวชน   กลุ่มเยาวชน บุคคลและองค์กรที่ควรแก่การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงบันเทิงที่ได้รับรางวัล อาทิ  ยุทธนา เปื้องกลาง (ตูมตาม)  ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  กิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว รายยการ ข่าว 3 มิติ ไทยทีวีสีช่อง 3  ได้รับรางวัลในสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม   รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการเป็นผู้มีความประพฤติ ความสามารถ หรือสนับสนุน สร้างผลงานที่เกี่ยวกับการติดต่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง ค่านิยม ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ  อยุธยา ได้รับรางวัลในสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มีชัย   วีระไวทยะ ได้รับรางวัลสาขาการศึกษาและวิชาการ 

               ยุทธนา เปื้องกลาง (ตูมตาม)  เปิดเผยว่า  “ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้คัดเลือกให้ผมได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้   ในฐานะที่ผมเป็นศิลปินทำงานอยู่ในวงการบันเทิง ผมถือเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ให้กับเยาวชน โดยการส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของเยาวชนไทยที่ดี  รวมทั้งรณรงค์ให้เยาวชนให้ความสำคัญกับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของชาติ    ที่สำคัญอยากให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติครับ การได้รับรางวัลนี้ผมจึงถือเป็นเกียรติประวัติ  ในครอบครัว และเป็นความภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ”

Related Posts: