โดม เดอะสตาร์ ปลื้ม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

Blog Single

กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558   โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 142 ราย  จาก 11 สาขากิจกรรม          โดยจำแนกเป็นประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 84 ราย, กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 35 ราย บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 15 ราย  และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 8 ราย ที่ควรแก่การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ            

            โดยในปีนี้ จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม  (โดม - เดอะสตาร์ 8) ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม   รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการเป็นผู้มีความประพฤติ ความสามารถ หรือสนับสนุน สร้างผลงานที่เกี่ยวกับการติดต่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง ค่านิยม ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว   ทั้งนี้ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด       งานเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่  20   กันยายน 2558   ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม                    อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี 

      จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม  (โดม - เดอะสตาร์ 8) เปิดเผยว่า  “ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้คัดเลือกให้ผมได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้   ในฐานะที่ผมเป็นศิลปินทำงานอยู่ในวงการบันเทิง ผมถือเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ให้กับเยาวชน โดยการส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของเยาวชนไทยที่ดี  รวมทั้งรณรงค์ให้เยาวชนให้ความสำคัญกับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของชาติ ที่สำคัญอยากให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติครับ การได้รับรางวัลนี้ผมจึงถือเป็นเกียรติประวัติในครอบครัว และเป็นความภูมิใจที่จะได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ”

Related Posts: