ความรับผิดชอบต่อสังคม

จริยธรรมว่าด้วยบทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยแนวทางการเข้าร่วมสร้างสรรค์ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยการมีส่วนร่วม การเชิญชวน และการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน
 • ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
 • มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
 • มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 • มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
 • มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด
 • จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ
 • ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ และชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่รวมกันอย่างเป็นสุข
 • รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
 • สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 • ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
 • ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลด รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2557 ภาษาไทย | English Version

กิจกรรมต่อสังคม

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ ชวนบอกรักแม่ ด้วย “มาลัยกรผ้าขาวม้า” ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ ขอเชิญชมการบันทึกเทปรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ “67 พรรษามหาวชิราลงกรณ”

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ร่วมงานแถลงข่าว “การจัดงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562”

Standard Post with Image

ทอย – มิ้วส์ ศิลปินแกรมมี่ รับรางวัลลูกกตัญญู ประจำปี 2562 จากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

Standard Post with Image

ดิว - ตรี ศิลปินแกรมมี่ ร่วมงาน “130 ปี หลังคาแดง” เชิญชวนบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Standard Post with Image

มินิคอนเสิร์ตของศิลปินแกรมมี่ ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562”

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

Standard Post with Image

ทอย – มิ้วส์ ได้รับเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นพรีเซ็นเตอร์ ประชาสัมพันธ์จำหนายดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

Standard Post with Image

พลพล พลกองเส็ง ร่วมแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ในงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45

Standard Post with Image

“ทอย – ปฐมพงศ์ เรือนใจดี” ตัวแทนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 นำทีมศิลปินแกรมมี่ ชวนคนรุ่นใหม่ “จัสท์เซย์โน”

Standard Post with Image

เบิร์ด – พลพล – ลูกหว้า – มาตัง – เอิร์น – เอิ้นขวัญ เชิญชวนอุดหนุนสินค้าการกุศลจากร้านพึ่งพา ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562”

Standard Post with Image

เหล่าศิลปินเข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี 2562

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่รับมอบโล่ขอบคุณ จาก คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ ชวนบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ ใหม่ – ปั๊บ – เปาวลี – ฮาย – อ้าย – ม่อน เชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาค “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2562

Standard Post with Image

แกรมมี่มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

Standard Post with Image

เบิร์ด - ธงไชย ปลื้มปีติ ในโอกาสร่วมแสดงละคร “ในสวนฝัน ผสานใจภักดิ์จงรักนฤบดี” หนึ่งในการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Standard Post with Image

พลพล – มาตัง – มีนตรา – อิสร์ ร่วมแสดงคอนเสิร์ต ในงาน เทศกาลไทย ครั้งที่  20  สานสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว

Standard Post with Image

งานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสจัดงาน เทศกาลไทยครั้งที่ 20

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ เชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองเฝ้าฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

Standard Post with Image

เปาวลี – แช่ม แช่มรัมย์ ศิลปินแกรมมี่ ให้กำลังใจแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์

Standard Post with Image

กรีนเวฟรวมทีมคนใจดี บริจาคโลหิต 4 สถานที่ในวันเดียว ใน Green Wave Blood 4 Lunteers

Standard Post with Image

พลพล – มาตัง – มีนตรา – อิสร์ ร่วมแสดงคอนเสิร์ต ในงาน เทศกาลไทย ครั้งที่ 20 สานสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ เชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน เดินทางปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

Standard Post with Image

แกรมมี่ จัดทำบทเพลงพิเศษ “จิตอาสา” ร่วมเชิดชูคุณความดีของจิตอาสาทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันทำความดี ด้วยการเป็นจิตอาสา

Standard Post with Image

นาดาว บางกอก ร่วมกับ LINE TV มอบทุน 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Standard Post with Image

แกรมมี่ร่วมบริจาคหนังสือห้องสมุด ให้กับ “โครงการกองทุนการศึกษา”

Standard Post with Image

“โตโน่” นำทีมนักแสดงช่องวัน31 “ฟิล์ม-เฟิร์น-เพลงขวัญ-เบน” ร่วม “โครงการเก็บรักษ์ ครั้งที่3” เก็บขยะริมหาดแม่รำพึง จ.ระยอง

Standard Post with Image

“ซันนี่” ปลื้ม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงแรงงาน เชิญชวนเยาวชนไทย แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

Standard Post with Image

คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ รับมอบเงินจาก ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

Standard Post with Image

รมว.อดุลย์ ให้โอวาทคนงานไทยไปเกาหลี แนะเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพ ภาษา และกลับมาพัฒนาประเทศ ไมค์ ภิรมย์พร ร่วมเป็นกำลังใจให้กับแรงงานไทยในต่างแดน

Standard Post with Image

เปาวลี – ฮาย – เอิ้นขวัญ เชิญชวนอุดหนุนดอกป๊อปปี้ ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว

Standard Post with Image

หญิง – ลินทร์พิตา และ ดิว-อรุณพงศ์ ขึ้นเหนือนำทีมแกรมมี่ทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าวัดดอนจั่น

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ จัดเต็มชุดไทยย้อนยุค ร่วมงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว”

Standard Post with Image

พลพล บิดลัดฟ้า ร่วมคอนเสิร์ตการกุศล “One Night in Bangkok” ณ ประเทศออสเตรเลีย

Standard Post with Image

ศิลปินพรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 ร่วมรณรงค์ยุติเอดส์ ณ ทำเนียบรัฐบาล

Standard Post with Image

“เอิ้นขวัญ – เน็ค ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ ในกิจกรรม ‘ทุกความสุข ยิ่งใหญ่เสมอ เพื่อน้องคนพิเศษ ปี 5”

Standard Post with Image

ซิง - เอเจ - เจเจ 3 นักแสดงสังกัดแกรมมี่ ชวนทำบุญ ร่วมอุดหนุนบัตรเดินการกุศล เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 18

Standard Post with Image

ตูน – มาตัง ปลื้มได้รับพระราชทานรางวัล เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2561

Standard Post with Image

“ครบรอบ 20 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม”

Standard Post with Image

พลพล - เปาวลี ภูมิใจได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศิลปินไทย ร่วมคอนเสิร์ต The 2nd ASEAN Japan Music Festival ณ ประเทศญี่ปุ่น

Standard Post with Image

ผู้บริหารแกรมมี่ พร้อมด้วยศิลปิน และนักแสดงในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร พระองค์โสมฯ ณ รพ. จุฬาฯ

Standard Post with Image

ฟิล์ม – ตงตง ร่วมรณรงค์หารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561

Standard Post with Image

“ช่องวัน 31” ส่งต่อความสุขและรอยยิ้ม โครงการ “วันสร้างสุข” ที่ “แก่งกระจาน”

Standard Post with Image

“เอิร์น” ร่วมแสดงคอนเสิร์ต “รักเพลง รักแผ่นดิน 11” เพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ฯ

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ร่วมคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด โครงการทูบีนัมเบอร์วัน

Standard Post with Image

ศิลปินดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง รับรางวัลลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561

Standard Post with Image

“ต่าย-ตรี” นำทีมมอบความสุข สนุกสนาน กับ “ทอดผ้าป่า หานมให้น้อง” ครั้งที่ 2

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่เข้ารับพระราชทานรางวัล “พระพิฆเนศทอง พระราชทาน” ครั้งที่ 8

Standard Post with Image

ตรี – ข้าวทิพย์ ชวนใส่เสื้อเหลือง ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

Standard Post with Image

ลุลา – เต๋า ได้รับเลือกเป็นลูกกตัญญู ประจำปี 2561 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Standard Post with Image

ลุลา และโรส ศิรินทิพย์ ร่วมคอนเสิร์ตการกุศล ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 11

Standard Post with Image

“ แหลม 25Hours” ได้รับเลือกจากกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนร่วมเชิญชวนคนไทย ชม เชียร์ และเป็นเจ้าภาพที่ดี ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

Standard Post with Image

ไมค์ – นิว – จิ๋ว – โกไข่ ปลื้ม รับรางวัล “เพชรในเพลง” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561

Standard Post with Image

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ - สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ”

Standard Post with Image

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดงานแถลงข่าว "การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561"

Standard Post with Image

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล และองค์กร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

Standard Post with Image

"ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับศิลปินที่ได้รับรางวัลต่างๆ"

Standard Post with Image

“พลพล-เจษ” พรีเซ็นเตอร์รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก นำทีมศิลปินแกรมมี่ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ชวนคนรุ่นใหม่ “จัสท์เซย์โน”

Standard Post with Image

“เปาวลี-เต๋า-เบียร์-ข้าวทิพย์” รวมพลังเดินรับบริจาคเงิน สมทบทุนวันศรีนครินทร์ เพื่อผู้ป่วยรายได้น้อย จ.ขอนแก่น

Standard Post with Image

เน็ค – ฮาย ศิลปินแกรมมี่ ชวนบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561

Standard Post with Image

กั้ง - วีวี่ นำทีมศิลปินแกรมมี่รณรงค์รับบริจาค “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2561

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่สุดปลื้ม แฟนคลับแน่น สื่อญี่ปุ่นรุม ในงาน ไทยเฟสติวัล ครั้งที่ 19 ที่กรุงโตเกียว

Standard Post with Image

“เสนาหอย” ตัวแทนรายการ “Star War” มอบเงินเป็นสาธารณะกุศลแก่ “รพ.ทหารผ่านศึก”

Standard Post with Image

เอิร์น – เต๋า พรีเซ็นเตอร์ ประชาสัมพันธ์ดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

Standard Post with Image

ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

Standard Post with Image

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ นำทีมศิลปิน ดารา ร่วมรณรงค์ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” ช่วงเทศกาลสงกรานต์

Standard Post with Image

เบิร์ด-ธงไชย เชิญชวนบริจาคเงินสมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Standard Post with Image

ลูกหว้า – เอิร์น – ชายธัช เชิญชวนประชาชนชมรายการพิเศษ เนื่องในวันสายใจไทย ประจำปี 2561

Standard Post with Image

ประมวลภาพความประทับใจศิลปินแกรมมี่จิตอาสา ร่วมกิจกรรมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

Standard Post with Image

ลำยอง - ลำเพลิน ชวนประชาชนร่วมสวมชุดไทย เที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

Standard Post with Image

ประชาชนให้ความสนใจแต่งชุดไทยเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” กันเนืองแน่น ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่เชิญชวนแต่งชุดไทยย้อนยุค ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

Standard Post with Image

ประชาชนสวมชุดไทย เที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ในช่วงหยุดยาว ของเทศกาลตรุษจีนอย่างคึกคัก ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

Standard Post with Image

ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม มอบโล่ขอบคุณศิลปินผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง"

Standard Post with Image

ลุลา ขึ้นเหนือนำทีมแกรมมี่ ทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าวัดดอนจั่น

Standard Post with Image

ปุ๊ - ปาน ป๊อด ศิลปินกรีนคอนเสิร์ตมอบเครื่อง AED ให้กับ 20 โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร

Standard Post with Image

"แกรมมี่ เลี้ยงอาหารเย็น พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็น ให้กับเด็กด้อยโอกาส ณ วัดดอนจั่น"

Standard Post with Image

รายการ “สเตจไฟว์เตอร์ฯ” มอบเงินบริจาค ให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ ร่วมรำลึกถึงวีรชนทหารกล้า พร้อมเชิญชวนบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องในวันทหารผ่านศึก

Standard Post with Image

แถลงข่าวการจัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 ในวาระครบรอบ 70 ปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่รับประทานเข็มที่ระลึกจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะพรีเซ็นเตอร์รณรงค์วันเอดส์โลกประจำปี 2560

Standard Post with Image

ศิลปินพรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2560 รณรงค์ยุติเอดส์ ณ ทำเนียบรัฐบาล

Standard Post with Image

“เพลงขวัญ – ไบรท์” ศิลปินแกรมมี่ ชวนทำบุญ ร่วมอุดหนุนบัตรงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 17

Standard Post with Image

พิธีเปิดการจำหน่ายบัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 17" จัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Standard Post with Image

25 กิจกรรมทำดี ตามรอยพ่อ ตาต่อตา ใจต่อใจ" ส่งมอบแว่นกันแดดช่วยผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก

Standard Post with Image

แกรมมี่ จัดทำอัลบั้มพิเศษ “ในดวงใจนิรันดร์” บทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าที่ตราตรึงอยู่ในดวงใจของคนไทย

Standard Post with Image

มอบหนังสือเสียง Club Friday ให้ห้องสมุดคนตาบอดกับโครงการ 25 กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อ

Standard Post with Image

“เทศกาลไทยครั้งที่ 9 ประจำปี 2560” (Thai Festival 2017) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

Standard Post with Image

พลพล - เบล สุพล ปลี้ม ร่วมงานเทศกาลไทยประจำปี ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

Standard Post with Image

ศิลปิน - ดารา ร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการ “จิตอาสาโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รณรงค์ทำความสะอาด”

Standard Post with Image

ครบรอบ 19 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม

Standard Post with Image

ดีเจอ้อม - ดีเจอ้อย ได้รับแต่งตั้งจาก กระทรวงพม. และศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ เป็นพรีเซ็นเตอร์ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในสังคมไทย

Standard Post with Image

รายการพิเศษการกุศล "128ปี หลังคาแดง”

Standard Post with Image

โกไข่ - จุมพล ทองตัน ศิลปินแกรมมี่ ภูมิใจได้รับคัดเลือกให้เป็น “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2560

Standard Post with Image

น้ำใจไทยเพื่อผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ

Standard Post with Image

งานแถลงข่าวการจัดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560”

Standard Post with Image

“พี่ฉอด-พี่อั๋น” ทำดีตามรอยพ่อ! ส่งมอบรองเท้านักเรียน 4,300 คู่ ให้กับน้องๆ ที่ยากไร้ทั่วประเทศ ได้มีรองเท้าคู่ใหม่ใส่ไปโรงเรียน

Standard Post with Image

คณะยุวทูตจากประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน

Standard Post with Image

“ดีเจป๊อป” คลื่นกรีนเวฟ แท็คทีมนักแสดงช่อง GMM25 “โยโกะ-เจได” ทำดีถวายพ่อ ปั่นจักรยานปลูกดอกดาวเรือง 999 ต้น

Standard Post with Image

พลพล ศิลปินแกรมมี่ ร่วมงานการกุศลระดมเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กพิการในประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

Standard Post with Image

"ต่าย อรทัย" ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้สบภัยจังหวัดร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

"ศิลปินแกรมมี่ร่วมคอนเสิร์ต่อต้านยาเสพติด โครงการทูบีนัมเบอร์วัน"

Standard Post with Image

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

Standard Post with Image

แกรมมี่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี"

Standard Post with Image

“พลพล –ปนัดดา– ลูกหว้า” ตัวแทนศิลปินแกรมมี่เดินทางร่วมงาน “An Evening at the Pavilion Lawn” ที่ประเทศสิงคโปร์

Standard Post with Image

ศิลปินดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง รับรางวัลลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560

Standard Post with Image

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล รณรงค์หารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เนื่องใน “วันมหิดล”

Standard Post with Image

“แกรมมี่ โกลด์” ไอเดียเก๋ จัด “ผ้าป่า หานมให้น้อง” ดึงศิลปินลูกทุ่งโกลด์ ทำบุญ คับคั่ง

Standard Post with Image

นายกฯ ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560

Standard Post with Image

“ครูสลา คุณวุฒิ” นำศิลปินแกรมมี่ โกลด์ ร้องเพลงเปิดหมวกหารายได้ช่วยน้ำท่วมอีสาน

Standard Post with Image

พี่ฉอด สายทิพย์ นำทีม ดีเจ-นักแสดง ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของจำเป็น ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

Standard Post with Image

“ไผ่ พงศธร” เตะฟุตบอลการกุศล หารายได้ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

Standard Post with Image

วันสุดท้าย!!! โครงการ “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ” ทัพศิลปินดาราร่วมพิธีปิดยิ่งใหญ่ประทับใจ ยอดบริจาคกว่า 51,828,122 ล้านบาท

Standard Post with Image

ดิว – จีด้า ร่วมทำกิจกรรมสัญจรรณรงค์อุดหนุน ดอกบุนนาค ชวนผู้ใจบุญสมทบทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Standard Post with Image

“ช่องวัน31” จัดกิจกรรม “วันสร้างสุข” ลงพื้นที่ชายแดน จ.ปัตตานี สร้างขวัญทหารกล้า

Standard Post with Image

“พุฒ, โย, กอล์ฟ, ก๊อตจิ ฯลฯ” ทุ่มสุดพลัง!!! ชวนชาวไทยร่วมบริจาคช่วยผู้ป่วยยากไร้ 3 ภูมิภาค

Standard Post with Image

3gether : Run & Ride for Life • 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ ศิลปินดาราดังกว่า 80 ชีวิต ตบเท้าร่วมโครงการ “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ” ระดมทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้ 3 ภูมิภาค 22-28 ก.ค.นี้

Standard Post with Image

มอบเงินสมทบทุนสร้างอาคาร “นวมินทรบพิตร 84 พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช

Standard Post with Image

พุฒ – มาตัง สุดปลื้ม ได้รับเลือกเข้ารับรางวัลลูกกตัญญู พร้อมร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

Standard Post with Image

เบิร์ด - ตู่ นำทีมศิลปินแกรมมี่ หารายได้สมทบทุนสร้างอาคาร
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Standard Post with Image

“พิกเล็ต-เต้น” สุดปลื้ม รับรางวัล “คนดีศรีสยาม” ครั้งที่ 6 ปี 2560

Standard Post with Image

“มาตัง” ปลื้ม รับโล่จากลุงตู่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560

Standard Post with Image

พุฒ – มาตัง ได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ ถ่ายโปสเตอร์เชิญชวนอุดหนุนดอกมะลิวันแม่

Standard Post with Image

เต๋า – ปิ่น ชวนทำดี ด้วยการบริจาคโลหิต เนื่องใน“วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560

Standard Post with Image

25 กิจกรรม ทำดีตามรอยพ่อ! “ดีเจพี่อ้อย” แท็คทีมศิลปินนักแสดง GMM25 มอบรองเท้านักเรียน จำนวน 1,500 คู่

Standard Post with Image

พลพล – เปาวลี นำทีมศิลปินแกรมมี่ ร่วมแสดงคอนเสิร์ต S2S : Light of Love คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเพื่อศิลปินตาบอด ครั้งแรกในประเทศไทย

Standard Post with Image

คอนเสิร์ตศิลปิน S2S : Light of Love

Standard Post with Image

โครงการ “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ 3 gether : Run & Ride for Life”

Standard Post with Image

“พุฒ, คริส, สิงโต, ริท, คชา” นำทีมร่วมงานแถลงข่าว “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ” ระดมทุนช่วยผู้ป่วยในภูมิภาค

Standard Post with Image

งานเทศกาล Thai Festival 2017

Standard Post with Image

“พลพล – เป๊ก – ลูกหว้า – หนุ่ม” ร่วมแสดงคอนเสิร์ตในงาน “ไทย เฟสติวัล 2017” ครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น

Standard Post with Image

พลพล นำทีมศิลปินแกรมมี่ ร่วมคอนเสิร์ต S2S : Light of Love คอนเสิร์ตคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย โชว์ศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอด

Standard Post with Image

Green Wave 106.5 FM และ GMM25 ชวนผู้ใหญ่ใจดี บริจาคเงินซื้อรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ ให้น้องๆ ยากไร้ 1,500 คู่

Standard Post with Image

สภากาชาดไทย นำทีมศิลปิน ดารา ร่วมรณรงค์ “แล้งนี้ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ด้วยการให้โลหิต” ช่วงเทศกาลสงกรานต์

Standard Post with Image

พลพล - พลอยชมพู - เปาวลี นำทีมศิลปินดารา ชวนประมูลของใช้ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Standard Post with Image

เหล่าศิลปิน - ดารา เข้ารับรางวัล “ศิลปิน ดารา และสื่อมวลชน เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 8”

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ ร่วมงาน สายใจไทย

Standard Post with Image

ผู้บริหารและศิลปินแกรมมี่ มอบของใช้และเลี้ยงอาหารเด็กวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่

Standard Post with Image

คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลังหน่วยปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จัดพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

Standard Post with Image

พลพล พลกองเส็ง ศิลปินแกรมมี่ เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย

Standard Post with Image

“ไมค์ ภิรมย์พร” ควงคู่ “เอิ้นขวัญ วรัญญา” เฮ็ดดี ณ บ้านพักคนชรา ติวานนท์

Standard Post with Image

บี้ สุกฤษฎิ์ – หนูนา พร้อมศิลปินคุณภาพคับคั่ง ร่วมขับขานบทเพลงของพ่อ ในคอนเสิร์ตการกุศล “ยามเย็น...กับเพลงของพ่อ”

Standard Post with Image

“วันสร้างสุข” ร่วมปลูกป่าสร้างฝาย!! พร้อมมอบความสุข&รอยยิ้มพี่น้องชาว “น่าน”

Standard Post with Image

แกรมมี่ จัดทำอัลบั้มพิเศษ “รวมบทเพลงพ่อของแผ่นดิน” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Standard Post with Image

ศิลปิน - ดารา รวมพลังชวนทำหนังสือเสียง ส่งต่อกำลังใจช่วยคนตาบอดทั่วประเทศ

Standard Post with Image

“ช่องวัน 31” จัดกิจกรรม “วันสร้างสุข” มอบน้ำใจสู่พี่น้อง “สุราษฎร์ธานี”

Standard Post with Image

“ดีเจอ้อย” แท็คทีม ดีเจกรีนเวฟ และนักแสดงช่อง GMM25 ร่วมกิจกรรม “เทิด ด้วย ทำ” เชื่อมคลอง คล้องใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม

Standard Post with Image

“ช่องวัน 31” จัดกิจกรรม “วันสร้างสุข” มอบน้ำใจสู่พี่น้อง “นครศรีธรรมราช”

Standard Post with Image

เป็ก – อ๊อฟ – เจษ – แอม จับมือลงพื้นที่น้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ ร่วมรณรงค์อุดหนุน “ดอกป๊อปปี้” ช่วยครอบครัวทหารผ่านศึก ย่านสุขุมวิท

Standard Post with Image

ช่อง GMM25 ร่วมกับ Green Wave 106.5FM และ GMM Media ผนึกกำลัง เป็นสื่อกลางระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

Standard Post with Image

‘ต่อ-เก้า’ ร่วมบริจาคเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผ่านกิจกรรม ‘O-Negative Blood Sharing’ (โอเนกาทีฟ บลัด แชร์ริ่ง)

Standard Post with Image

"ไทยผูกใจ ใจผูกพัน ตอนล่องใต้ 2560"

Standard Post with Image

ทัพดีเจ-ดารา รวมพลังส่งต่อยาเหลือใช้ สู่ “ยาต่อชีวิต” ช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

Standard Post with Image

"พี่ฉอด นำทีม ดีเจเอไทม์-นักแสดงจีเอ็มเอ็ม 25 มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้"

Standard Post with Image

“ช่องวัน 31” จัดกิจกรรม “วันสร้างสุข” สร้างรอยยิ้ม ที่ “บางสะพาน”

Standard Post with Image

รวมใจศิลปินแกรมมี่ มุ่งหน้าลงใต้ ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

Standard Post with Image

แกรมมี่บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในงาน

Standard Post with Image

“คลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม” จับมือ “ช่อง GMM25” มอบข้าว 25 ตัน ช่วยเหลือชาวบ้านบนดอย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

Standard Post with Image

Green Fan Club: Blood Volunteer รวมพลังคนใจบุญนับพัน! ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

Standard Post with Image

ความรักของ...ซุปตาร์ “มอส ปฏิภาณ” เปิดหมดเปลือก ใน “คลับ ฟรายเดย์ โชว์” เสาร์นี้ 18.30 -20.00 น.

Standard Post with Image

ครบรอบ 18 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม

Standard Post with Image

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” ครบรอบ 18 ปี แห่งการมอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย ผ่านโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”

Standard Post with Image

แกรมมี่เข้ารับโล่กระทรวง พม.

Standard Post with Image

ตั้ม – วราวุฒิ โพธิ์ยิ้ม ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ารับประทานโล่เกียรติยศพระราชทาน ในสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2559

Standard Post with Image

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มอบเงินสนับสนุนแก่ คณะหุ่นละครเล็กเยาวชน “นาฏยบูรพา” เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน WORLD PUPPET CARNIVAL 2016 ณ ประเทศโปแลนด์

Standard Post with Image

งานแถลงข่าววันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

Standard Post with Image

โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 4 จัดโดยศาลฎีกา

Standard Post with Image

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล รณรงค์หารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เนื่องใน “วันมหิดล”

Standard Post with Image

คอนเสิร์ต รักเพลง รักแผ่นดิน ครั้งที่ 10 จัดโดยมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

Standard Post with Image

หญิงลี นำทีมศิลปินแกรมมี่ ชวนผู้ใจบุญบริจาคสมทบทุนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Standard Post with Image

แกงส้ม - หนูนา “รางวัลเพชรในเพลง” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559

Standard Post with Image

เปาวลี - ปนัดดา ร่วมแสดงคอนเสิร์ต “รักเพลง รักแผ่นดิน ครั้งที่ 10 เธอคือความสุข”

Standard Post with Image

แกงส้ม-หนูนา ปลื้ม ได้รับรางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559

Standard Post with Image

สภาสังคมสงเคราะห์ประกาศผลรางวัลลูกกตัญญู ประจำปี 2559

Standard Post with Image

สภาสังคมสงค์เคราะห์ฯ จัดงานแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559”

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่นำทีมรวมพลังจิตอาสา หาเงินสมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดีฯ

Standard Post with Image

กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43

Standard Post with Image

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559

Standard Post with Image

แกรมมี่ลงนามถวายพระพรในหลวง

Standard Post with Image

คณะผู้บริหารและศิลปิน จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Standard Post with Image

ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

Standard Post with Image

กัน นภัทร - เปาวลี ปลื้ม ป.ป.ส. เลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

Standard Post with Image

การบันทึกเทปรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ "อยู่อย่างปลอดภัย ไร้โรคมะเร็ง 64 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่รับเข็มอานันทมหิดล

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ

Standard Post with Image

พลอยชมพู-หนูนา ปลื้ม ได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

Standard Post with Image

บุษบา ดาวเรือง รับรางวัล IP Champion 2016 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Standard Post with Image

เหล่าศิลปินดังเข้ารับรางวัล “ศิลปิน ดาราและสื่อสารมวลชน เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่”

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ร่วมงานแถลงข่าวงานกาชาด 2559

Standard Post with Image

คุณไพบูลย์มอบโล่แก่ศิลปินแกรมมี่ที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

Standard Post with Image

เปาวลี-โดม-ตั้ม-กั้ง-ปันปัน ชวนใส่เสื้อฟ้า เที่ยวงานกาชาดประจำปี 2559

Standard Post with Image

มูลนิธิสายใจไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล จัดรายการพิเศษ “เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ วันสายใจไทย”

Standard Post with Image

พรีเซ็นเตอร์ศูนย์ดวงตาประจำปี 2558-2559

Standard Post with Image

เบญ-หญิง-เบสท์-บุ๊ค นำทีมศิลปินแกรมมี่ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย ในรายการพิเศษ “เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ วันสายใจไทย”

Standard Post with Image

ณัฐพรรณ ศรีมุข ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร แกรมมี่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียนวัดดอนจั่น

Standard Post with Image

อากู๋ มอบโล่เกียรติคุณแก่ศิลปินที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

Standard Post with Image

รมว.พม. รณรงค์ยุติการถูกทอดทิ้ง เนื่องในวันแห่งความรัก ปี 2559 ในโครงการ “พม. ส่งใจให้คนไทยทุกครอบครัว”

Standard Post with Image

บี้ สุกฤษฎิ์ ให้กำลังใจผู้ป่วยโรคมะเร็ง รณรงค์วันมะเร็งโลก 2016

Standard Post with Image

เต้ - หญิง นำทีมเชิญชวนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Standard Post with Image

โครงการ “I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER”

Standard Post with Image

บิ๊กแอส นำทีมศิลปินแกรมมี่ร่วมต่อต้านยาเสพติด ในคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน

Standard Post with Image

เบิร์ด ธงไชย – พลอยชมพู นำทีมแกรมมี่รณรงค์อุดหนุน “ดอกป๊อปปี้” ช่วยครอบครัวทหารผ่านศึก

Standard Post with Image

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมศิลปินชื่อดัง บี้ สุกฤษฎิ์ เข้าพบนายกฯ รณรงค์คนไทยต้านภัยมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 2016

Standard Post with Image

ประเดิม “ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์” 23 ม.ค.นี้ เมื่อแก๊งตุ๊ด โดน “เท” เลยชวนกันทิ้งรักลงทะเลซะเลย!!

Standard Post with Image

โครงการ น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน

Standard Post with Image

คุณไพบูลย์ มอบเงินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Standard Post with Image

“กันอชิ” ลุ้นรักใหม่จากโลกโซเชียล !!!

Standard Post with Image

งานกาล่าดินเนอร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

Standard Post with Image

ดิว อรุณพงศ์ – กิ่ง เหมือนแพร ศิลปินแกรมมี่ บินลัดฟ้า ร่วมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ประเทศออสเตรเลีย

Standard Post with Image

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ รับประทานรางวัลจากพระองค์โสมฯ

Standard Post with Image

ศิลปินพรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2558 รณรงค์ยุติเอดส์ ณ ทำเนียบรัฐบาล

Standard Post with Image

“ไมค์ ภิรมย์พร” ดีใจ เป็นส่วนหนึ่ง กับกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ”

Standard Post with Image

เปาวลี - รัชนก พรีเซ็นเตอร์วันคนพิการ รณรงค์ชวนคนไทยซื้อดอกแก้วกัลยา เนื่องในวันคนพิการ

Standard Post with Image

ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

Standard Post with Image

กัน นภัทร – หนูนา ชวนคนไทยอุดหนุนดอกแก้วกัลยา ร่วมปันน้ำใจเพื่อผู้พิการ

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่รวมพลังชวนคนไทย ร่วมกิจกรรม

Standard Post with Image

“ไมค์ – พี” ซึ้งใจน้ำตาคลอ ได้ใกล้ชิดผู้พิการทางสายตา

Standard Post with Image

“โกไข่” หยดน้ำแห่งความดี คนดีแทนคุณแผ่นดิน...

Standard Post with Image

งานขายบัตรเดินการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

Standard Post with Image

“1 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน”

Standard Post with Image

แพรว-แอมป์ นำทีมแกรมมี่ชวนผู้ใจบุญบริจาคช่วยผู้ป่วยจิตเวช

Standard Post with Image

ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม

Standard Post with Image

นิว-ลุลา ร่วมรณรงค์มะเร็งเต้านมผ่านภาพวาดในหัวข้อ “Pink Care…Breast Awareness ดูแล ใส่ใจ ห่างไกลมะเร็งเต้านม”

Standard Post with Image

นท - ดิว ชวนประกวดภาพวาด “โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม”

Standard Post with Image

พี สะเดิด จัดคอนเสิร์ต “ป้องกันภัยยาเสพติด”

Standard Post with Image

ร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ด้วยการบริจาคดวงตา ในโอกาสครบรอบ 50 ปีศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

Standard Post with Image

กรีนเวฟรับบริจาคสิ่งของช่วยเมียนมาร์

Standard Post with Image

เป๊ก-ลูกหว้า นำทีมศิลปินแกรมมี่ ชวนปั่นจักรยานหารายได้สมทบทุนสร้างอุทยานราชภักดิ์ ในงาน “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน”

Standard Post with Image

นิว-จิ๋ว แทคทีมดีเจพุฒ ชวนประมูลของรักช่วยเด็กยากไร้

Standard Post with Image

เต้ เดอะสตาร์ นำทีมแกรมมี่ ชวนร่วมงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย 2558”

Standard Post with Image

โดม เดอะสตาร์ ปลื้ม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

Standard Post with Image

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานแถลงข่าวงาน “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน

Standard Post with Image

หญิงลี-ตูมตาม นำทีมศิลปินแกรมมี่ รับเสื้อยืดและเข็มกลัดพระราชทาน “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”

Standard Post with Image

“หญิงลี-กัน ” ศิลปินแกรมมี่ รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี 2558

Standard Post with Image

พลพล-มอส นำทีมศิลปินแกรมมี่ซ้อมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “บทเพลงเพื่อแม่”

Standard Post with Image

เอ-ไทม์ มีเดีย เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

Standard Post with Image

เบิร์ด-ธงไชย นำทีมแกรมมี่ รณรงค์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ผ่านการเขียนจดหมาย-โปสการ์ด

Standard Post with Image

แกงส้ม-ธนทัต ปลื้ม ได้รับรางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558

Standard Post with Image

งานแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558”

Standard Post with Image

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คัดเลือก “หญิงลี-กัน” ศิลปินแกรมมี่ รับรางวัลลูกกตัญญูดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Standard Post with Image

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คัดเลือก หญิงลี และหญิง เดอะสตาร์ 11 เป็นพรีเซ็นเตอร์ดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

Standard Post with Image

*ศิลปินแกรมมี่นำทีม ชวนร่วมงาน “**Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่”* *เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ*

Standard Post with Image

“แช่ม แช่มรัมย์” ชวน “ลำยอง หนองหินห่าว” เดินสายรับบริจาคสบทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ร่วมงาน​ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้​อม

Standard Post with Image

หญิง - ปู้ - จุ้งจิ้ง เดอะสตาร์ 11 นำทีมศิลปินแกรมมี่ ชวนบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2558

Standard Post with Image

โตโน่-แกรนด์ นำทีมแกรมมี่รับพระราชทานเข็มวันอานันทมหิดล

Standard Post with Image

บุคคลต้นแบบเข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558

Standard Post with Image

แกงส้ม-ฮั่น-ตั้ม รวมพลังชาวแกรมมี่ ร่วมบริจาคโลหิตขจัดวิกฤตเลือดขาดสต๊อก

Standard Post with Image

โตโน่-แกรนด์ นำทีมศิลปินแกรมมี่ ร่วมงาน “น้ำใจ ... สร้างกุศล” รับบริจาคเข็มอานันทมหิดล ประจำปี 2558

Standard Post with Image

“นก-สินจัย” นำทีมศิลปินดารา!! ร่วมทำบุญกับช่อง one ช่วย “ผู้ประสบภัยเนปาล”

Standard Post with Image

“จีทีเอช” ครบรอบ 11 ปี จัดงาน “นับหนึ่งถึงอนาคต” รวมดาราดังแบบยกค่าย รวมกิจกรรม นำรายได้มอบศิริราชมูลนิธิ

Standard Post with Image

เอ-ไทม์ มีเดีย ผนึกกำลังคนบันเทิง ส่งน้ำใจช่วยชาวเนปาลในงาน ATIME FOR NEPAL

Standard Post with Image

“เบิร์ด ธงไชย” นำทีมแกรมมี่ จัดโครงการ “THAI FOR NEPAL” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล

Standard Post with Image

มหาชนกรีนเวฟสู้สุดใจไม่แคร์ฝน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปั่นจักรยาน-ปลูกต้นไม้กู้วิกฤติโลกร้อน

Standard Post with Image

“เบิร์ด-ธงไชย” นำทีม “แก้ม-กัน” ร่วมแสดงมหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Standard Post with Image

ณัฐ ศักดาทร นำทีมศิลปินแกรมมี่ รณรงค์บริจาคโลหิต หยุดวิกฤตเลือดหมดสต๊อกรับเทศกาลสงกรานต์

Standard Post with Image

โรส-เต็งหนึ่ง นำทีมแกรมมี่จัดกิจกรรม ปันน้ำใจสูงผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

Standard Post with Image

“ศิริพร-ไผ่” บุกเรือนจำภูเก็ต ในโครงการ “ดนตรีบำบัด คืนคนดีสู่สังคม” # 5

Standard Post with Image

ไอซ์ แทคทีม แก้ม รณรงค์ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการให้เยาวชนไทย

Standard Post with Image

ศิลปินจิตอาสา “ไมค์ ภิรมย์พร” ร่วมงาน “รวมพลังพลเมือง ขับเคลื่อนสุขภาพ”

Standard Post with Image

ศิลปินนำทีมชาวแกรมมี่ระดมพลังร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Standard Post with Image

แกรมมี่ร่วมรณรงค์ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่รับรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 6

Standard Post with Image

เตชินท์-ลูกหว้า ชวนเที่ยวงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ร่วมประกาศปณิธานความดีถวายในหลวง

Standard Post with Image

แกรมมี่ผนึกกำลังกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดทัพศิลปินดังรณรงค์ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

Standard Post with Image

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมศิลปินดังรณรงค์ให้คนไทย ตรวจคัดกรองมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 2015

Standard Post with Image

โตโน่-ซีดี-อ้น-เชอรีน แทคทีมรณรงค์ป้องกันมะเร็ง เปิดโชว์พิเศษให้กำลังใจผู้ป่วย

Standard Post with Image

ซีดี-โตโน่ แทคทีมศิลปินแกรมมี่ ชวนคนไทยตรวจคัดกรองมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 2015

Standard Post with Image

ศิลปินขอส่งใจให้ เหล่าทหารหาญ เป็นกระบอกเสียงร่วมอุดหนุนดอกป๊อปปี้

Standard Post with Image

อ๊อฟ-ศุภณัฐ นำทีมแกรมมี่ รวมพลังต้านยาเสพติด ในคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันที่บ้านเกิด

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ทำบุญเลี้ยงเด็กกำพร้าโรงเรียนวัดดอนจั่น

Standard Post with Image

นาง-ศิริพร นำทีมแกรมมี่รณรงค์อุดหนุน “ดอกป็อปปี้” ช่วยครอบครัวทหารผ่านศึก

Standard Post with Image

เบิร์ดเดย์ “เปาวลี ” บำรุงขวัญทหาร

Standard Post with Image

แฮปปี้เบิร์ธเดย์ “ซีดี” ชวน“ครอบครัว&แฟนคลับ”เยี่ยม “ทหารบาดเจ็บ”

Standard Post with Image

“ดอกหญ้าเพื่อน้อง” โครงการดีๆ จาก “ต่าย อรทัย”

Standard Post with Image

กรีนเวฟ นำทัพดารา-ศิลปิน รวมใจวิ่ง-ปั่น แน่นใจกลางกรุง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Standard Post with Image

“หญิงลี” นำทีมศิลปินให้กำลังใจผู้ต้องขัง ณ เรือนจำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์

Standard Post with Image

กระทรวงวัฒนธรรม นำทีมศิลปินแกรมมี่มอบซีดี เพลงค่านิยม 12 ประการให้นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ร่วมแถลงข่าวบทเพลงรักชาติร่วมสมัยชุดที่ 4

Standard Post with Image

แกรมมี่พร้อมใจถวายพระพรผ่านบทเพลงทรงคุณค่าเพื่อพ่อของแผ่นดิน

Standard Post with Image

เปาวลี – หนุ่ม กะลา ศิลปินแกรมมี่ รณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 2557 ณ ทำเนียบรัฐบาล

Standard Post with Image

โครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย ชุด “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง”

Standard Post with Image

ดิว-ตั้ม นำทีมแกรมมี่ ร่วมต้านยาเสพติด ในคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ต้อนรับเปิดเทอม

Standard Post with Image

อ๊อฟ ศุภณัฐ - เอิ้นขวัญ วรัญญา รณรงค์อุดหนุนดอกแก้วกัลยา เนื่องในโอกาสวันคนพิการ 2557 ณ ทำเนียบรัฐบาล

Standard Post with Image

ไอซ์ นำทีมแกรมมี่ ชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ป่วยโรค ALS (กล้ามเนื้ออ่อนแรง)

Standard Post with Image

“คริสติน่า-หญิงลี” นำทีมแกรมมี่ ร่วมลงนามถวายพระพร “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

Standard Post with Image

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “องค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ”

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557

Standard Post with Image

เปาวลี-อ๊อฟ-เอิ้นขวัญปลื้มเป็นพรีเซ็นเตอร์วันคนพิการ ชวนคนไทยอุดหนุนดอกแก้วกัลยาช่วยเหลือคนพิการ

Standard Post with Image

ดิว- ดี เดอะสตาร์ อาสาลุยย่านวังหลัง ชวนรณรงค์บริจาคช่วยผู้ป่วยยากไร้ เนื่องใน “วันมหิดล”

Standard Post with Image

คุณไพบูลย์ มอบเงินให้มูลนิธิรามาธิบดี

Standard Post with Image

“โรส-ณัฐ ศักดาทร” รวมพลังชาวแกรมมี่ บริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

Standard Post with Image

ไมค์-ตั๊กแตน-ตั้ม ชวนผู้ใจบุญบริจาคสมทบทุนช่วยผู้ป่วยจิตเวช

Standard Post with Image

กระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลเพชรในเพลงแก่ ศิลปิน-นักประพันธ์ ที่ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557

Standard Post with Image

“อ๊อฟ ศุภณัฐ” ชวนแฟนคลับทำบุญวันเกิดแบบเรียบง่าย

Standard Post with Image

กระทรวงวัฒนธรรมเลือกบทเพลงแกรมมี่ เปิดตัว “โครงการเพลงรักชาติร่วมสมัย” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557

Standard Post with Image

แฟนทีวี 6 ปีมีแต่ฮัก’ ศิลปินแกรมมี่โกลด์ยกค่ายพร้อมใจขายกอดแจก‘ฮัก’การกุศล

Standard Post with Image

เปาวลี รุดเยี่ยมให้กำลังใจ น้องพล เหยื่อไฟไหม้ในไร่อ้อย