แบบฟอร์มคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(Data Subject Request Form)

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“ บริษัทฯ ”) ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จัดทำแบบคำร้องฉบับนี้เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินการใช้สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องฉบับนี้และดำเนินการตามที่บริษัทฯกำหนด
กรุณากรอกข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ
กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุนามสกุล
กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
กรุณาระบุ E-mail ให้ถูกต้อง
ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่*
กรุณาระบุความเป็นเจ้าของข้อมูล
 
รายละเอียดผู้ดำเนินการแทนเจ้าของข้อมูล*
กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
กรุณาระบุ E-mail ให้ถูกต้อง
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ*
กรุณาระบุข้อมูล
กรุณาระบุเหตุผลอื่น ๆ
ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัทฯ จากกิจกรรมใด*
กรุณาระบุข้อมูล
กรุณาระบุเหตุผลอื่น ๆ
เอกสารพิสูจน์ตัวตน
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (หรือ ตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) ได้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อการตรวจสอบตัวตน และถิ่นที่อยู่ของผู้ยื่นคำร้อง (กรณีตัวแทน เพื่อการตรวจสอบอำนาจ ตัวตน และถิ่นที่อยู่ของผู้ยื่นคำร้องและเจ้าของข้อมูล) เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามสิทธิที่ร้องขอได้อย่างถูกต้อง
กรณีผู้ขอใช้สิทธิ์ เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาแนบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือ ใบเสร็จชำระค่าน้ำ / ค่าไฟฟ้า หรือ ใบเสร็จชำระค่าบัตรเครดิต (ย้อนหลัง 3 เดือน) หรือ ใบเสร็จอื่นๆที่รับรองตัวตนได้
กรณีผู้ขอใช้สิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการแทนเจ้าของข้อมูล กรุณาแนบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้ดำเนินการแทนเจ้าของข้อมูล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
3. หนังสือมอบอำนาจ หรือแต่งตั้งให้ดำเนินการแทนเจ้าของข้อมูล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้ง 2 ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจลงวันที่ก่อนวันยื่นคำร้องขอ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำร้อง หากข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่า ผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอของท่าน
ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ให้ไว้ กับบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในการ
1 แบบคำขอ ต่อ 1 สิทธิที่ต้องการให้ดำเนินการ เท่านั้น หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิมากกว่า 1 ประเภท โปรดส่งแบบคำร้องขอแยกฉบับกัน ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคำขอของท่าน
*
กรุณาเลือกคำขอใช้สิทธิ์ของคุณ
กรุณาระบุรายละเอียด
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า คำขอของท่านจะมีผลทำให้ท่านไม่ได้รับสิทธิพิเศษ จากสินค้า/บริการของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ข้อสงวนสิทธิของผู้ควบคุมข้อมูล
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอของท่านเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอดังกล่าว
2. คำร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุผล อาทิ กรณีที่ผู้ร้องขอไม่มีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อยู่ที่บริษัทฯ เป็นต้น
3. คำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอฟุ่มเฟือย อาทิ เป็นคำร้องขอลักษณะที่มีลักษณะเดียวกัน หรือมีเนื้อหาเดียวกันซ้ำๆกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
4. บริษัทฯ ไม่สามารถให้ท่านเข้าถึงข้อมูล ทำสำเนา หรือเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล และการปฏิบัติตามคำขอนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น อาทิ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามด้วย หรือ เป็นการเปิดเผยทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ความลับทางการค้าของบุคคลที่สามนั้น
5. บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือคัดค้านใช้สิทธิขอลบข้อมูลของท่านได้ หากการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำ เอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล หรือ เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ หรือ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านเวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ ประโยชน์ สาธารณะด้านสาธารณะสุข ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
7. บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือคัดค้านใช้สิทธิขอให้โอนย้ายข้อมูลของท่านได้ หากบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นว่า
    a เหตุผลของท่านอยู่นอกเหนือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้
    b มีเหตุแห่งการปฏิเสธตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ การอ้างผลประโยชน์โดยชอบธรรมเพื่อประมวลผล เป็นต้น
    c หน่วยงานรัฐผู้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลใช้อำนาจรัฐ
    d การดำเนินการดังกล่าวกระทบในด้านลบต่อสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่นๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลที่มีความลับทางการค้า (Trade Secret) หรือ มีทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น
8. บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือคัดค้านการใช้สิทธิห้ามมิให้ประมวลผล หรือสิทธิคัดค้านการประมวลของท่านได้ หากบริษัทฯพิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นว่า
    a ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลดังกล่าวนั้นถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
    b มีเหตุแห่งการปฏิเสธตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ การอ้างผลประโยชน์โดยชอบธรรมเพื่อประมวลผล เป็นต้น
โดยปกติท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน อย่างไรก็ดี หากปรากฎอย่างชัดเจนว่าคำร้องขอของท่านเป็นคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ คำร้องขอฟุ่มเฟือย บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสิทธิแก่ท่านตามสมควร
   อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด
   เมื่อพิจารณาเหตุผลในการร้องขอตามสิทธิของท่านเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะแจ้งผลในการพิจารณาให้ท่านทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจขยายระยะเวลาเป็น 60 วัน (หากจําเป็น) ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน และปริมาณของคําขอและจะติดต่อ/แจ้งการดำเนินการแก่ท่านทางอีเมลล์ที่ท่านได้แจ้งไว้
การรับทราบและยินยอม*
กรุณาเลือกการรับทราบและยินยอม