สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง Front-End และ Back-End ด้วย PHP, HTML5, CSS, JavaScript, Jquery, Mysql หรืออื่นๆ
วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบเว็บแอปพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

คุณสมบัติ

-จบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวของ
-มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Web Developer อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
-มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง Web Responsive เป็นอย่างดี
-สามารถใช้ api ของโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook หรือ Twitter ได้
-เข้าใจการทำงานระบบ MVC และสามารถใช้ Framework CodeIgniter ในการพัฒนาได้
-มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และทำงานเป็นทีม เพื่อให้งานตามเวลาที่กำหนดได้
-มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ พร้อมพัฒนาตัวอยู่เสมอ

ส่งประวัติและผลงานที่เคยทำของคุณมาที่ gmm25.recruit@gmail.com

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน