สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ออกแบบ ตกแต่งฉากในรายการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการ
2.ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการฉากได้ครบถ้วนและสวยงาม
3.ควบคุม จัดวางอุปกรณ์ฉากรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตาม Lay Out ที่กำหนด
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สายงานที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีความอดทน และทนแรงกดดันได้สูง

ประสบการณ์ 2-3 ปี
จำนวน หลายอัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน