สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ดูแล Linux Server (Web)
2.ดูแล Firewall

คุณสมบัติ

-เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
-การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Firewall email Server log server
-มีความสามารถพิเศษด้าน Paloato Sophos Zimbra

ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Firewall email Server log server
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน