สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

-จัดตารางนัดหมายของผู้บริหาร
-จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
-ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน
-ทำรายงานให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-เพศ หญิง
-ปริญญาตรีขึ้นไป
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
-บุคลิกภาพดี
-กรุณาแนบรูปถ่ายในการสมัครงาน

ประสบการณ์ -
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน