สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
2.ปิดงบประจำเดือนและประจำปีได้
3.จัดทำงบประมาณ รวมถึงควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
4.บันทึกรายรับ รายจ่ายตามระบบบัญชีทั่วไป

คุณสมบัติ

1.อายุ 35-40ปี
2.จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3.หากมีประสบการณ์ใช้ระบบ SAP มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ ประสบการณ์ในงานบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน