สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ดูแลงานนิติกรรมสัญญา ทุกประเภทและการให้คำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
2.จัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ และบันทึกข้อตกลงต่างๆ
3.งานคดีความ

คุณสมบัติ

1.อายุ 38 -40 ปี
2.ปริญญาตรี-โท คณะนิติศาสตร์
3.ความสนใจด้านธุรกิจ Entertainment

ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในงานกฎหมาย มากกว่า 8 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน