สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงาน HRM ทุกแขนง อาทิเช่น
-บริหารงานบุคคล ได้แก่ สารรหาว่าจ้าง, สวัสดิการ, แรงงานสัมพันธ์
-งานบริหารค่าตอบแทน ได้แก่ จัดทำเงินเดือน

คุณสมบัติ

1.อายุ 27-35 ปี
2.ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRM) 3 ปีขึ้นไป
-มีความรู้พื้นฐานเรื่องกฎหมายแรงงาน
-ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้ดี
-มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาและการติดต่อสื่อสารที่ดี

ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRM) 3 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน