สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

-สรุปยอดขายในแต่ละวัน,เดือน,ปี และเปรียบเทียบยอดในแต่ละปี
-จัดทำรายงานการขายเสนอผู้บริหาร

คุณสมบัติ

-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขา การตลาด,บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในการทำงานทาง Sales Analysis อย่างน้อย 3 - 4 ปี
-เชี่ยวชาญการทำ Excel และ Microsoft ต่างๆ

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน