สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

-วางแผนและคิดกลยุทธทางการจัดจำหน่ายสินค้า เช่น BigC,Homepro ,Megahome,7/11
-ตรวจเยี่ยม Key Account ที่รับผิดชอบ
-สรุปยอดขายในแต่ละเดือน

คุณสมบัติ

-จบปริญญาตรีสาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในสายงาน Modern Trade อย่างน้อย 3 -4 ปี
-ชอบงานขาย ชอบคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน