สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

ตัดต่องานต่างๆของช่อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• มีความรู้เรื่องระบบการตัดต่อและโปรแกรมทั่วไปที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานตัดต่อ เช่น Final Cut Pro, Adobe After Effect, Photoshop, Illustrator เป็นต้น
• ถ้ามีประสบการณ์ในงานตัดต่อรายการโทรทัศน์และออกแบบกราฟฟิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันสมัย รักการเรียนรู้ ในการทำงาน
• มีความอดทนสูง และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
• ความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน

ประสบการณ์ -
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน