สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

• ออกแบบ,Creative และสร้างสรรค์ชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนงานต่างๆของช่อง
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• การศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศน์ศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะความสามารถในการออกแบบ,Creative และสร้างสรรค์ชิ้นงานตามโจทย์ได้
• มีความสามารถในโปรแกรม Adobe After Effect, Photoshop, Illustrator หรือใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน presentation ได้เป็นอย่างดี
• มีความรู้เเละความสนใจใน ภาพยนตร์ ละครทีวี และรายการโทรทัศน์ต่างๆ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี,กระตือรือร้น,แก้ปัญหาเฉพาะหน้า,วางแผนและทำงานได้ตาม Timeline ที่กำหนด
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
• มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน

ประสบการณ์ -
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน