สมัครงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน -GDH

บัญชีการเงิน - บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
หน้าที่รับผิดชอบ

1. วางแผน และควบคุมเกี่ยวกับระบบบัญชีและการเงิน
2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
3. ปิดงบประจำเดือนและประจำปีได้
4. จัดทำงบประมาณ รวมถึงควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
5. รับผิดชอบกำกับดูแล ควบคุมและบริหารจัดการข้อมูลบัญชีบริหาร
6. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด

คุณสมบัติ

- มีภาวะผู้นำ วางแผน และกลยุทธ์การจัดการ
- มีความรู้เฉพาะทาง เช่น บัญชีบริหาร บัญชีการเงิน และวิเคาะห์งบการเงิน

ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในงานบัญชีและการเงิน 10 ปีขึ้นไป ,ประสบการณ์ระดับบริหารอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน