สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

-สื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างองค์กรกับ
บุคคลภายนอก
-สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน และรู้จักสร้างเครือข่ายกับผู้ที่ทำงานในสายงาน
เดียวกัน เพื่อเปิดช่องทางในการทำงาน รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์นั้นให้ยั่งยืน

คุณสมบัติ

-ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิปริญญาตรี ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้อง
- มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระเบียบ ละเอียดรอบคอบ
- บุคลิกดี ชอบเรียนรู้ และติดตามข่าวสาร เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา
- สามารถรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ประสบการณ์ 0-5 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน