สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ดูแลงานด้านการจดทะเบียนธุรกิจและงานทะเบียน อาทิเช่น
1.1 การจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท / กิจการร่วมค้า
1.2 การจัดทำทะเบียนธุรกิจ เช่น การจัดทำใบหุ้น
1.3 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ
1.4 การจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้น / ตราสารการโอนหุ้น เป็นต้น
2.การทำร่างนิติกรรมสัญญา, บันทึกข้อตกลงต่างๆ

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขานิติศาสตร์
2.อายุระหว่าง 25-30 ปี
3.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5.สามารถเดินทางติดต่องานนอกสถานที่ได้

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน