สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

• ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ เกี่ยวกับการใช้ภาพ ภาษา ตัวอักษรคำสะกด และอื่น ๆ
• ตรวจสอบความถูกต้องของ โฆษณา

คุณสมบัติ

• ทุกเพศ
• ประสบการณ์ มีหรือไม่มีก็ได้ เพียงมั่นใจและมีความรู้เกี่ยวกับรายการทีวี มีความสนเกี่ยวกับรายการทีวี ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านเซนเซอร์ โฆษณา หรือ รายการโทรทัศน์มาบ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์,ศิลปกรรมศาสตร์, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีความคิดสร้างสรรค์,มนุษยสัมพันธ์ดี,กระตือรือร้น,แก้ปัญหาเฉพาะหน้า,วางแผนและทำงานได้ตาม Timeline ที่กำหนด อดทนแต่แรงกดดัน มีทัศนวิสัยที่ดี, มีความเข้าใจในบุคคลอื่น, มีวุฒิภาวะ, มองโลกได้หลายแง่มุม, รักในการดู, มีความรู้ทางด้านการเขียน, และอื่น ๆ
• มีทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ดี ใช้ Premiere พอได้
• มีความรู้เเละความสนใจใน ภาพยนตร์ ละครทีวี และรายการโทรทัศน์ต่างๆ

ประสบการณ์ มีหรือไม่มีก็ได้ แต่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายการทีวี ถ้ามีประสบการณ์ด้านเซนเซอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน 2 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน