สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ทำงานร่วมกับ Creative & Producer เพื่อวางแนวทางการตัดต่อรายการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2.ตัดต่อ หรือสร้างสรรค์เรียงร้อยเรื่องราวของแต่ละรายการได้อย่างถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กำหนด
3.ทำการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง
2. อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในงานตัดต่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
6. มีความอดทนสูง และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
7. กรุณาแนบ file ผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่มี file ผลงานแนบมาบริษัทฯ ขออนุญาตไม่พิจารณา

** หรือส่งประวัติมาที่ jobs@gdh559.co.th**

ประสบการณ์ 0-5 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน