สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

- งานธุรการสำนักงานของบริษัท
- งานธุรการบุคคล เช่น เก็บสถิติเวลาเข้างาน ขาด ลา มาสาย การเบิกเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
- ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดทำรายงานและแบบภาษีประจำเดือน (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
- รับวางบิล และจ่ายเช็ค
- จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ในสำนักงาน ดูแลความเรียบร้อยของทรัพย์สินภายในสำนักงาน รวมถึงการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
- มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม
- มีความกระตืนรือร้น และมองโลกในแง่ดี
- มีทักษะการเจรจาต่อรองและตัดสินใจได้ทันเวลา

ประสบการณ์ 0-2 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน