สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

- ติดต่อลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้าใหม่ พร้อมขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่
- ศึกษาความต้องการของลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
- สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า
- จัดทำรายงานการเข้าเยี่ยมลูกค้า และรายงานยอดประมาณการขาย
ในแต่ละเดือน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

ชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี
สำเร็จการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายในหัวหน้างานมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
ชอบทำงานเป็นทีม,ชอบการเจรจา,ชอบพูดคุยกับลูกค้า
ชอบความท้าทายและชอบสิ่งใหม่ๆในการทำงาน

***พร้อมเริ่มงานทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
จำนวน 2 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน