สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับสายงานทรัพยากรบุคคล เช่น การพัฒนาองค์กร ระเบียบ นโยบายต่างๆ

คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
-มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Generalist)
-มีความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือการทำ Excel
-มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นคนที่ยืดหยุ่นในการทำงาน
-มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาและการติดต่อสื่อสารที่ดี

ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน