สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

-ดูแลงานนิติกรรมสัญญา ทุกประเภทและการให้คำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
-จัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ และบันทึกข้อตกลงต่างๆ
-งานคดีความ

คุณสมบัติ

-อายุ 40 -45 ปี
-ปริญญาตรี-โท คณะนิติศาสตร์
-มีประสบการณ์ในงานกฎหมาย มากกว่า 10 ปี
-มีความสนใจด้านธุรกิจ Entertainment
-หากมีความรู้กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายเกี่ยวกับ กสทช. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีภาวะความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจ

ประสบการณ์ 10 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน