สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

- คิดสคริปและรูปแบบรายการใหม่ๆ ประเด็นการนำเสนอ
- คิดและสร้างสรรค์รูปแบบรายการใหม่ๆ, พัฒนา, ต่อยอดรูปแบบเนื้อหาของรายการ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ตั้งไว้
- คิด Spot โปรโมท, Spot โฆษณา
- ประสานงานระหว่างทีมผลิตและฝ่ายต่างๆ

คุณสมบัติ

-

ประสบการณ์ 1-2 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน