สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

-

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม web application ด้วย PHP, HTML5, CSS, Javascript, Jquery, Mysql ได้
3. เข้าใจการทำงานระบบ MVC และสามารถใช้ Framework CodeIgniter ในการพัฒนาได้
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ สามารถค้นคว้าหา วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ จากเว็บต่างประเทศได้
5. มีความกระตือรือร้น และทำงานเป็นทีมได้
6. ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
7. ทำงานภายใต้ความกดดันได้
8. เคยใช้งาน Wordpress มาบ้าง จะรับไว้พิจารณาเป็นพิเศษ
9. สามารถพัฒนาในรูปแบบ Web Responsive ได้
10. สามารถใช้งาน api จาก facebook ได้จะรับไว้พิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ -
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน