สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ดูแลและจัดการสื่อโฆษณาทาง Social Media
2.คิดแคมเปญการโปรโมทละครและรายการต่างๆ ทางสื่อออนไลน์
3.วางแผนงบประมาณของแผนก
4.ช่วยบริหารจัดการระบบการทำงานของทีมออนไลน์

คุณสมบัติ

1.ไม่จำกัดเพศ
2.วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.มีความรับผิดชอบสูงและสามารถบริหารจัดการระบบการทำงานภายในทีมได้

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน