NEWSROOM

  • Increase company value by investing in people
    2019-11-19 10:57:09

    งานเปิดตัวจรัส Lab ศูนย์เรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

    ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)  พร้อมด้วย ฉัตรวิชัย  พรหมทัตตเวที ผู้อำนวยการโครงการจรัส  แสงสร้างสรรค์  เป็นประธานเปิดตัวจรัส  Lab  ศูนย์เรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้   ในรูปแบบนิทรรศการกึ่งถาวร   โดยมี บุษบา  ดาวเรือง,  สุทธิพงษ์  ธรรมวุฒิ,  สุวิตา  จรัญวงศ์,  มนฑิณี  ยงวิกุล  และอุกฤษฏ์  ปัทมานันท์ ผู้บริหารภาคีพันธมิตรโครงการ  “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”  ร่วมงาน   ณ   หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันก่อน