NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2019-11-15 15:16:40

  ศิลปินแกรมมี่ “เปาวลี” ร่วมรณรงค์ “วันดินโลก” ชวนคนไทยร่วมตระหนักถึงความสำคัญของดิน

  ศิลปินแกรมมี่  เปาวลี – พรพิมล เฟื่องฟุ้ง  ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เนื่องใน  “วันดินโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อเทิดพระเกียรติคุณและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ  ตลอดจนพระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน  อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน  การอนุรักษ์หน้าดิน  การอนุรักษ์ดินและน้ำ  การป้องกันการชะล้างหน้าดิน  และปลูกจิตสำนึกให้คนไทยช่วยกันปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรดิน  โดย  เปาวลี  ได้ร่วมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนคนไทยทุกคนให้ใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่เป็นต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆ มากมาย โดยนำเสนอผ่านเนื้อหาหลัก  “ปกป้องอนาคต  ลดการชะล้างดิน” 

  ซึ่งในปีนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำหนดจัดงานวันดินโลกขึ้นในวันที่  5 - 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ      อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมในงานมากมาย อาทิ พิธีเปิดงานวันดินโลก  นิทรรศการ   วันดินโลก  กิจกรรม Workshop DIY (เพ้นท์โอ่ง  ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากใบเตย สานหญ้าแฝก หมวกสาน Talk Show เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองจากนักเรียน เยาวชนรุ่นใหม่ "มุมมองวัยใส หัวใจรักดิน" แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องดิน และวันดินโลก โดย ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต ธมฺมจิตฺโต เป็นต้น

  เปาวลี – พรพิมล  เฟื่องฟุ้ง  เปิดเผยว่า

  “นอกจากวันที่ 5 ธันวาคม จะเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้ว  ทั่วโลกยังได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือ วันดินโลก  เพื่อประกาศพระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงมุ่งมั่น  ศึกษา  พัฒนา  การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน  เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี   เปาอยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนเห็นความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรดินนะคะ  แล้วช่วยกันดูแลรักษาอย่างถูกวิธี  เพื่อให้ลูกหลานของเราได้ใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ  เพราะในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงรักแผ่นดินผืนนี้เป็นอย่างมาก  จะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจในการพัฒนาทรัพยากรดินมากมาย โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร  ให้คนไทยได้มีอาชีพ  มีกินมีใช้  มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ”