NEWSROOM

  • Increase company value by investing in people
    2018-08-07 15:34:51

    ลุลา – เต๋า ได้รับเลือกเป็นลูกกตัญญู ประจำปี 2561 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

    ลุลา – กันยารัตน์   ติยะพรไชย,  เต๋า – ภูศิลป์   วารินรักษ์  ศิลปินแกรมมี่ ได้รับเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับรางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี 2561”  ในฐานะนักร้อง นักแสดง ศิลปิน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561 นั้น  คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกตามเกณฑ์เบื้องต้น  อาทิ  การเป็นลูกที่ดูแลเอาใจใส่แม่อย่างดีสม่ำเสมอ, ช่วยเหลือภารกิจการงานของแม่, ประพฤติตนตามคำสั่งสอน, ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม และเชิดชูวงค์ตระกูล  รวมทั้งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม  ซึ่งศิลปินที่ได้รับคัดเลือกล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนในเรื่องของความกตัญญูต่อครอบครัว  โดยกำหนดเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณ  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561  ณ  โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ถ.แจ้งวัฒนะ  

    พร้อมกันนี้ เต๋า ยังได้นำทีมนักแสดงร่วมค่ายอย่าง ญี่ปุ่น – ณภัทร  บรรจงจิตไพศาล และกิต - ณัฐกิตติ์ นันทพานิช นักแสดงช่องจีเอ็มเอ็ม 25  ร่วมรณรงค์ขายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ  บริเวณย่านอโศก   ซึ่งมีประชาชน พ่อค้า-แม่ค้าให้ความสนใจและร่วมอุดหนุนเป็นจำนวนมาก  โดยรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และอีกส่วนหนึ่งสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนจบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาปีละ 800 ทุน ทั่วประเทศ   โดยในปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่ประจำปี 2561 ความว่า “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ  ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา  ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา  จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”