NEWSROOM

  • Increase company value by investing in people
    2018-02-06 10:10:50

    รายการ “สเตจไฟว์เตอร์ฯ” มอบเงินบริจาค ให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ

    พี่ฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย พร้อมด้วย อิน บูโดกัน และ เผือก – พงศธร จงวิลาส  ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน  3,140,412.48 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบสองบาท สี่สิบแปดสตางค์) จากการแข่งขันร้องเพลงในรายการ “Stage Fighter ตำนานหมู่ สู้ ฟัด” และ “Stage Fighter สงคราม 4 ทัพ” หนึ่งในโครงการ “25 กิจกรรม ทำดี…ตามรอยพ่อ” ให้กับ คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องช่วยฟังและการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ให้กับเด็กหูหนวกที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันก่อน