สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Full Stack Developer ( Team Lead )

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - ดูแลรับผิดชอบ ออกแบบ พัฒนาระบบงาน SMS Download , SMS Broadcast ,SMS Subscription , Frontend , Backend เพื่อรองรับบริการของธุรกิจเพลง และ SMS
  - ดูแลรับผิดชอบ ออกแบบ พัฒนาระบบงาน Content management system เพื่อรองรับบริการของธุรกิจเพลง และ SMS
  - ดูแลรับผิดชอบ พัฒนาระบบงาน Database Administrator เพื่อรองรับบริการของธุรกิจเพลง
  - ร่วมออกแบบพัฒนา ประยุกต์ใช้ cloud infrastructure
  hosting app, serverless, microservice and etc.
  - ร่วมออกแบบพัฒนา front/back-end ของระบบ
  - ให้คำปรึกษาทีมงานในการพัฒนาและเชื่อมต่อไปยัง cloud infrastructure
  - ร่วมออกแบบ Scrum Framework โดยใช้ Jira เป็นเครื่องมือ
  - ร่วมพัฒนา deployment application ci/cd pipeline (Continuous integration and Continuous delivery) ด้วย GitLab

คุณสมบัติ

 • - เพศชาย-หญิง ป.ตรีขึ้นไป ด้าน computer science , computer engineering หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์โดยตรง 5-7 ปีขึ้นไป
  - มีความรู้ในด้าน Java & JavaScript framework(s), MVC, JDBC, ReactJS
  - มีความรู้ในด้าน AWS, GCP cloud infrastructure, Cloud API’s
  - มีความรู้ในด้าน Docker, Kubernates, Orchestration and other related technologies
  - มีประสบการณ์ในงาน front/back-end programming, Microservices, REST Web Services, Redis, ActiveMQ, NoSQL
  - มีประสบการณ์ด้าน modern software development process เช่น Agile, CI/CD, DevOps

ประสบการณ์ 5 ปี


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้