สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Telesale GMMZ

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
  - ดำเนินการให้บริการทางการขายกล่องดาวเทียมกับลูกค้า
  - สื่อสารด้วยช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  - ดูแลยอดขายร่วมกับ Sales ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • - เเพศหญิง
  - อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานขายผ่านทางโทรศัพท์
  - มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  - สามารถทำงานเป็นทีมได้

ประสบการณ์ 1-2 ปี


จำนวน 1

สมัครตำแหน่งนี้