สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

You Tube Administrator

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1. อัพโหลดคลิปวีดีโอ ชิ้นงานต่างๆของบริษัทฯ ขึ้นบน You Tube
  2. จัดการความเรียบร้อยของ You tube ทั้งในส่วนหน้าบ้าน และหลังบ้าน ในทุกช่องทางของบริษัทฯ
  3 . นำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาให้มีผู้ติดตามอย่างต่อเนื่องและเพิ่มจำนวนติดตามให้มากขึ้น
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • 1. เพศ / อายุ : ไม่จำกัดเพศ / อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
  3. ประสบการณ์ : มีความรู้เรื่องระบบหลังบ้าน YouTube อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  4. ความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง : มีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนา งานภายในบริษัทฯ, มีสนใจและชอบท่องในโลกออนไลน์, สร้างสรรค์งานใหม่ๆ อยู่เสมอ, มีความใฝ่รู้, มีวินัย รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ ความรู้เรื่องระบบหลังบ้าน YouTube อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้